ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายสมนาถ นาคเกี้ยว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ค.บ.ภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ศษ.ม.บริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง