ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นางชวิศา อินทเรือง
[email protected]
ผู้อำนวยการโรงเรียน
2534 กศ.บ. การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 2540 ศษ.ม. การประถมศึกษา ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี 2548 ป.บัณฑิต บริหารการศึกษา ม.ราชภัฎยะลา