ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายรุสลัน สาแล ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านกาแลสะนอ
[email protected]
ประธานชมรม
นายอับดุลฮาลีม มาหิเละ ครูอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านยะรัง
รองประธาน
นายมาหามะ สะอุ วิทยากรอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านประจัน
รองประธาน
นางอามีเนาะ กาโฮง
เลขานุการ
นางสาวนูรีซัน จารู
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวซีตีฟารีดาห์ ดือเร๊ะ
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางอาซียะห์ เจะหลง
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นายอุสมาน เฮ็งปิยา
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
นายฟารีด ดูเดาะ ครูอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านระแว้ง
-
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
ปริญญาตรี วิชาเอกอิสลามศึกษา
นางสาวมารียะห์ อาแว
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
นายรอมลี กาซอ พนักงานราชการ โรงเรียนวัดเกาะหวาย
ผู้ช่วยฝ่ายทะเบียน
นางสาวไซนาบ มาแจ
ผู้ช่วยฝ่ายทะเบียน
นายแวรอมซี นิสะนิ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านอีบุ๊
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายสายฟุลเลาะ อาบู พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านต้นพิกุล
ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสาวนูรีซัน กะลูแป
ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายอิมรอน ยะหริ่ง ครูอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านกรือเซะ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจกรรม
นางสาวนิเมาะ สาและอุเซ็ง
ผู้ช่วยฝ่ายส่งเสริมกิจกรรม
นายอับดุลลาะ ยูโซะ
ผู้ช่วยฝ่ายส่งเสริมกิจกรรม