ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายพนมไพร ปราบแกะ
[email protected]
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ค.บ.(การประถมศึกษา) ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
นายพนมไพร ปราบแกะ
[email protected]
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)