ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายพิชัย แก้วสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกุดตะเคียน
นายสมชาย บุญประกอบ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายทองม้วน เจริญสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกุดตะเคียน
ครุศาสตร์บัณฑิต ( การบริหารโรงเรียน )