ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายลิขิต โทจันทร์
[email protected]
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
- ระดับปริญญาตรี ศษ.บ.(ฟิสิกส์-คณิต) มหาวิทยาลัยขอนแก่น - ระดับปริญญาโท ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี