ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
ดร.ณรงค์ ศิริเมือง
[email protected]
ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
ปริญญาเอก สาขาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้