ต้องการบริจาค : คอมพิวเตอร์

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
08/09/2552
  
โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ ขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน จึงใคร่จะขอความอนุเคราะห์จากท่านที่มีจิตศรัทธาบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน
โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ 035418048