ประวัติ

โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2482 โดยนายฉิ่ง แจ้งใจ ธรรมการศึกษาอำเภอเดิมบางนางบวช เป็นประธานเปิดโรงเรียน อาคารหลังแรก ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนและผู้ปกครองร่วมกันบริจาคเสาและวัสดุในการก่อสร้างเป็นอาคารชั่วคราว มีนายเคล้า นาคปัท เป็นครูใหญ่ นายประเสริฐ เดไปวา เป็นครูประจำชั้น เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียนทั้งสิ้น 55 คน เป็นนักเรียนชาย 30 คน
และเป็นนักเรียนหญิง 25 คน
วันที่ 1 พฤษภาคม พ. ศ. 515 ขอเปิดทำการสอนถึงระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5 – 7) ปัจจุบันได้เปิดทำการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางอัญชลี มาพันธุ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ จัดการศึกษาโดยใช้คุณธรรมนำความรู้ เพื่อพัฒนานักเรียนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติ

คำขวัญ

“ เพิ่มคุณธรรม นำวิชาการ ประสานชุมชน เลิศล้นเทคโน ”

พันธกิจ

1. พัฒนาการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. จัดสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการเรียนรู้
3. ส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนให้ดำรงชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ
5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนด้านเทคโนโลยี
6. ส่งเสริมให้ชุมชน เข้ามามีส่วนในการจัดการศึกษา

เป้าหมาย

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาต่างๆไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
2. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามเกณฑ์กำหนด
3. โรงเรียนมีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
4. นักเรียนมีสุขภาพกาย และจิตดี ทุกคน
5. มีการนำทรัพยากรในท้องถิ่น มาร่วมจัดการศึกษา

อักษรย่อ

สบ.

ปรัชญา

“ปญฺญาโลกสฺมิ ปชฺ โชโต” ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลก