ต้องการรับบริจาค : คอมพิวเตอร์(โน้ตบุ๊ค)

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
26/11/2552
  
เพื่อใช้ในการบริหารงานโรงเรียน
นายบุญเลิศ ด่านไทยนำ 0898564500