ประวัติ

โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ ตั้งอยู่ที่ 100 หมู่ที่ 2 ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2476 มีพระอธิการทองคำ รัตนเลิศ เป็นผู้อุปการะ มีนายแดง มากะนัตถ์ เป็นครูใหญ่ จัดการเรียนการสอนตามกฎของกระทรวงธรรมการ เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดหนองถ้ำเป็นห้องเรียน
ปี พ.ศ.2505 นางหลิว ตั้งสิทธิโชคบริจาคที่ดินให้จำนวน 9 ไร่ 2 งาน 49.9 ตารางวา เป็นที่ตั้งโรงเรียน
ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ เปิดทำงานสอนตั้งแต่ ปฐมวัย (อนุบาลปีที่ 1 - 2) ช่วงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3) จนถึงช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6) โดยมี นายบุญเลิศ ด่านไทยนำ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ มุ่งมั่นในการจัดการศึกษา พัฒนาผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ รู้จักแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล นำความรู้สู่การปฎิบัติ จัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

คำขวัญ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สู่ภูมิปัญญาชาวบ้าน ขานรับคุณธรรม

พันธกิจ

1. จัด ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงในเขตบริการ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ก้าวสู่สากล
2. พัฒนาสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งในการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เป้าหมาย

1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ตามสิทธิอย่างเท่าเทียมและตรงตามศักยภาพ
2. ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเต็มตามศักยภาพ ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
3. โรงเรียนมีความเข้มแข็ง บริหารการศึกษาได้อย่างมีสระสิทธิภาพ

อักษรย่อ

บ.น.ถ.

ปรัชญา

การศึกษา คือ การพัฒนาชีวิต