ต้องการรับบริจาค : คอมพิวเตอร์

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
18/02/2552
  
โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจำนวนนักเรียน 176 คน
มีคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับให้นักเรียนได้ฝึกและเรียนรู้ จำนวน 5 คน เครื่อง
ไม่เพียงพอ สอนคอมพิวเตอร์ ตังแต่ชั้น ป.1-6
ผลงานด้านคอมพิวเตอร์
1.นักเรียนชนะการแข่งขันความเป็นเลิศงานวิชาการปี 2552 เครือข่ายที่ 20 ระดับช่วงชั้นที่ 2 ได้รางวัลเหรียญทอง การสืบค้นข้อมูล และเหรียญเงิน การใช้โปรแกรม paint ช่วงชั้นที่ 1
2. นักเรียนได้รางวัลเหรียบเงิน ช่วงชั้นที่ 2 การสืบค้นข้อมูลช่วงชั้นที่ 2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สุรินทร์ เขต 3 งานประกวดความเป็นเลิศทางวิชการ
ผอ.สมนาถ นาคเกี้ยว / นายสมหมาย ชูรัมย์ ประธานกรรมการสถานศึกษา /นายพนม รัสมิงแก้ว เจ้าหน้าที่ห้องค โทร.084495-86082 / 085766-1259 /08170-91470