ต้องการรับบริจาค : เงินทุนในการจัดค่ายอาสา"พี่อาสา พัฒนารุ่นน้อง"

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
28/02/2552
  
ด้วยทางชมรมอาสาพัฒนาการเรียนพี่สอนน้องจะจัดค่ายอาสา "พี่อาสาพัฒนารุ่นน้อง"
ณ โรงเรียนบ้านบางเตย เนื่องจากปัจจุบันโรงเรียนที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองพังงาจะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนก้าวหน้าไปมาก แต่ยังมีพื้นที่ชนบทห่างไกลการคมนาคม ที่ยังมีเด็กและประชาชนกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยยังรอโอกาสที่จะได้รับความเสมอภาคทางการศึกษา เช่นโรงเรียนบ้านบางเตย หมู่ที่ 1 ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เป็นโรงเรียนหนึ่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต1 โดยเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก โดยมีนักเรียนทั้งหมด 35 คน ครู 5 คน เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ห่างไกลความเจริญ การคมนาคมไม่สะดวกจึงทำให้ได้รับการศึกษาไม่ทั่วถึง ทางชมรมฯจึงได้สร้างกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ โดยให้ชาวบ้านในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมกับโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไป
ทางชมรมจึงขอการสนับสนุนจากผู้มีจิตใจเมตตาทุกท่านครับ

ผู้ที่ประสงค์อนุเคราะห์และสนับสนุนโครงการฯสามารถติดต่อขอข้อมูลการบริจาคได้ที่
ชมรมอาสาพัฒนาการเรียนพี่สอนน้อง โทร 083-5967308
หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารออมสิน สาขาถลาง ชื่อบัญชี “ชมรมอาสาพัฒนาการเรียนพี่สอนน้อง”
เลขที่บัญชี 08-6403-20-037514-1 ประเภทเผื่อเรียก

ขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับความเอื้อเฟื้อและน้ำใจของทุกท่านมากครับ
***สามารถโหลดไฟล์ หรือดูข้อมูลค่ายได้เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ชมรม
www.thai-school.net/asateaching


นายเดชาธร ทองภิบาล 083-5065958 , 08359673