ประวัติ

ชมรมอาสาพัฒนาการเรียนพี่สอนน้องนี้จัดตั้งโดยกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมมีแรงบัลดาลใจจากที่เห็นเยาวชนบางคนไม่มีโอกาสได้เรียน
หรือมีผลการเเรียนต่ำหรือมีพื้นฐานไม่ดีอันจะส่งผลให้เด็กมีปัญหาในอนาคต ชมรมเลยอาสาช่วยในจุดนี้โดยเบื้องต้นจะเน้นพื้นฐานการเรียนให้แก่นักเรียน ต่อมาก็จะสอนรวมถึงการบูรณาการ ฝึกทักษะต่างๆ ชมรมหวังทำเพื่อเยาวชนน้อยๆของชาติให้มีความรู้เป็นทรัพย์สมบัติอันถาวรตลอดไป

พันธกิจ

1.พัฒนาทักษะการเรียนของผู้เรียน
2.ส่งเสริมหลักการประชาธิปไตยให้ผู้เรียน
3.เสริมสร้างผู้เรียนให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีระเบียบในการอยู่ร่วมกับผู้อืนในสังคม
4.ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด ปัญหายาเสพติด เพื่อหลีกเลี่ยงให้ปลอดจากสิ่งเสพติด

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้และสอนเด็กนักเรียนระดับช่วงชั้นที่1-2แก่เด็กนักเรียน
ที่มีผลการเรียนต่ำหรือเด็กด้อยโอกาสโดย ผลที่ต้องการคือเด็กมีพื้นฐานในการศึกษา สามารถอ่านออก เขียนได้

อักษรย่อ

ชร.อน

ปรัชญา

การเรียนแม้เหนื่อยยาก ยอมลำบากอย่าท้อถอย
สุดทางที่รอคอย คืออนาคตอันงดงาม