ต้องการรับบริจาค : ตำราเรียน

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
28/11/2553
  
มาร่วมสร้าง"คลังปัญญา" โดยบริจาคหนังสือเรียน ระดับปริญญาตรี
ทุกคณะ ทุกสาขา เพื่อเป็นคลังความรู้ให้ นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า
เป็นแนวทางในการตัดสินใจ ศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป
รองฯตระศักดิ์ แสงภักดี 0818889542