ต้องการรับบริจาค : อุปกรณ์เครื่องเล่นและสนามเด็กเล่น

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
17/02/2555
  
ด้วยโรงเรียนบ้านโนนทอง เป็นโรงเรียนขนาดเล็กอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างทุรกันดาร และได้รับงบประมาณจากรัฐบาลจำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อจัดสร้างอุปกรณ์เครื่องเล่นและสนามเด็กเล่นแก่เด็กนักเรียน อีกทั้งเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นในสนามเด็กเล่นเดิมได้ชำรุดเสียหายและอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่นักเรียนผู้เล่นได้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ ความเมตตากรุณาจากท่านผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่าน ร่วมบริจาคอุปกรณ์เครื่องเล่นและสนามเด็กเล่นแก่นักเรียนผู้ขาดโอกาสในการเสริมสร้างพัฒนาการด้านกิจกรรมการละเล่นในสนามเด็กเล่น ทั้งนี้ตามแต่ท่านเห็นสมควร จักขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่ง
นายพิทูล พลละคร 0831446505