ประวัติ

ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโนนทองตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน 2482 โดยขุนวิสุทธิอักษร นายอำเภอบรบือ และนายสมบูรณ์ แสนสี ศึกษาธิการอำเภอในขณะนั้นเป็นผู้ก่อตั้ง
ปัจจุบันโรงเรียนบ้านโนนทอง เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีอาคารเรียน 3 หลัง มีครู 9 คน นักเรียน 112 คน นักการภารโรง 1 คน มีนายพิทูล พลละคร เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถในกลุ่มสาระวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ มีความภูมิใจในความเป็นไทย มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม สามารถดำรงชีวิตอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแห่งยุคโลกาภิวัตน์อย่างมีความสุข สามารถใช้เทคโนโลยีใหม่และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองได้

คำขวัญ

“วิชาการก้าวหน้า การกีฬาก้าวไกล ประชาธิปไตยดีเด่น เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ”

พันธกิจ

1. จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษา เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
2. ปลูกฝังให้นักเรียนทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมความเป็นไทย
3. ประสานขอความร่วมมือจากชุมชนเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า ทุกคนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

1. สามารถเกณฑ์เด็กเข้าเรียนได้ครบ 100 %
2. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่กำหนด
3. บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
4. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพผู้เรียนและท้องถิ่น
5. บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ
6. ครูและนักเรียนทุกคนร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
7. มีเทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย
8. นักเรียนได้เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
9. นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์และพัฒนาในด้านคุณธรรม จริยธรรม และการงานพื้นฐานอาชีพ

อักษรย่อ

น.ท.

ปรัชญา

โรงเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ สุขภาพพลานามัยแข็งแรง เป็นประชาชนที่ดีในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ