ต้องการรับบริจาค : ทุนสำหรับสร้างรั้วโรงเรียน

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
27/06/2555
  
ด้วยโรงเรียนบ้านเด่นศาลา ต้องการจะจัดสร้างรั้วของโรงเรียนซึ่งยังขาดทุนทรัพย์ในการจัดสร้างอีกจำนวนมาก ซึ่งการจัดสร้างนั้นประมาณ 61 ช่องๆละ 1,500 บาท ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านทั้งหลาย ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
นายอุดร สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเด่นศาลา 0810218249