ต้องการรับบริจาค : คอมพิวเตอร์

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
18/05/2552
  
โรงเรียน ขาดแคลนคอมพิวเตอร์สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
จึงขอความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธา

โรงเรียนบ้านบือเล็งใต้ 073551945