ต้องการรับบริจาค : ทุนทรัพย์เพื่อก่อสร้างห้องสมุด

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
16/07/2552
  
ด้วยโรงเรียนบ้านเทิน ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เป้นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนจำนวน 150 คน บุคลากร 14 คน ขาดแคลนห้องสมุด ซึ่ง ณ ปัจจุบันโรงเรียนบ้านเทินไม่มีห้องสมุดให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเลย จึงขอความอนุเคราะห์ผู้มีใจบุญช่วยบริจาคทรัพย์เพื่อก่อสร้างห้องสมุดให้กับโรงเรียนบ้านเทิน
นางสาวอมรศรี ชิณวงค์ 0877764159