ประวัติ

ชื่อโรงเรียนบ้านเทิน ที่ตั้ง หมู่ที่ 8 ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
โรงเรียนบ้านเทินเดิมชื่อ “ โรงเรียนประชาบาลตำบลบัวน้อย 1 (วัดบ้านเทิน)” ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2464 เป็นโรงเรียนประเภทนายอำเภอจัดตั้งขึ้น โดยดำรงอยู่ด้วยเงินการศึกษาฟรี อาศัยวัดบ้านเทินเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน เปิดสอนครั้งแรกตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นายพิมพา วิชิต เป็นครูใหญ่คนแรก
พ.ศ. 2467 นายลุย ม่วงศรี เป็นครูใหญ่ ต่อมานายถ่อน (พระทอง) แก่นสุข เป็นครูใหญ่ เมื่อพระทอง แก่นสุข ลาอุปสมบทจึงพ้นจากตำแหน่งครูใหญ่ นายมอย สุวรรณกุฏ เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
พ.ศ. 2480 ศาลาวัดบ้านเทินที่ใช้เป็นอาคารเรียนชำรุดมาก ไม่สามารถใช้เป็นสถานศึกษาได้ จึงย้ายโรงเรียนมาตั้งอยู่บริเวณโนนน้อย (สถานที่ตั้งโรงเรียนบ้านบัวน้อยโนนปอปัจจุบัน) โดยได้รับความร่วมมือจากราษฎรในตำบลบัวน้อย ร่วมกันสร้างอาคารเรียนเป็นอาคารเอกเทศถาวร 1 หลัง และตั้งชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนบ้านบัวน้อย” โดยมีนักเรียนจากหมู่บ้านต่างๆ ในเขตตำบลบัวน้อยมาร่วมเรียน ซึ่งทางราชการแต่งตั้งให้ นายมี จันทร์พวง เป็นครูใหญ่
พ.ศ. 2500 นายเพ็ญ หอมสมบัติ ครูใหญ่ ได้ขออนุญาตทางราชการยุบโรงเรียนแห่งนี้ และขอแยกเป็น 2 โรงเรียน โรงเรียนแห่งที่หนึ่งตั้งอยู่บ้านบัวน้อย นายเพ็ญ หอมสมบัติ เป็นครูใหญ่ โรงเรียนแห่งที่สองย้ายไปอยู่ศาลาวัดบ้านเทิน(ครั้งที่สอง) นายจันทร์ บัวจูม เป็นครูใหญ่ ตั้งชื่อว่า “ โรงเรียนวัดบ้านเทิน” เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2501 ซึ่งถือว่าเป็นวันสถาปนาโรงเรียนบ้านเทินในปัจจุบัน
5 พฤษภาคม 2505 นายจันทร์ บัวจูม ครูใหญ่ ได้นำคณะครูและชาวบ้านเทินสละทรัพย์สินและแรงงาน ย้ายโรงเรียนจากศาลาวัดบ้านเทินมาตั้งอยู่บริเวณที่สาธารณะดอนปู่ตา ซึ่งตั้งอยู่ทิศตะวันออกของหมู่บ้านเทิน พื้นที่โรงเรียน 11 ไร่ 43 ตารางวา โดยสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ข ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ 1,500 บาท สมทบการก่อสร้าง สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2505
16 สิงหาคม 2509 ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียนบ้านเทิน” พร้อมทั้งโอนจากสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงมหาดไทย
15 มิถุนายน 2510 นายจันทร์ บัวจูม ย้ายไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าหมวดวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านเมืองน้อย ตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ทางราชการได้แต่งตั้ง นายอุดร พวงสวัสดิ์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน
ปีการศึกษา 2514 ทางราชการได้รับอนุญาตให้เปิดสอนถึงระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 – 7 ) ซึ่งมีนักเรียนในเขตตำบลบัวน้อย และตำบลใกล้เคียงมาร่วมเรียน
29 เมษายน 2516 นายอุดร พวงสวัสดิ์ ย้ายไปดำรงครูใหญ่โรงเรียนบ้านคล้อ ตำบลดู่ อำเภอกันทรารมย์ ทางราชการแต่งตั้ง นายจำลอง มุ่งสิน ครูใหญ่โรงเรียนบ้านแวง มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน
พ.ศ. 2519 ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ศก 01 ขนาด 3 ห้องเรียน งบประมาณ 180,000 บาท ในปีงบประมาณ 2522 ได้รับงบประมาณต่อเติมด้านล่าง 3 ห้องเรียน งบประมาณ 60,000 บาท
ปีการศึกษา 2521 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร พุทธศักราช 2521 ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2520 โดยเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นชั้นแรก และได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นอื่นๆ ในปีการศึกษาต่อมา
ตุลาคม 2521 เกิดอุทกภัยน้ำท่วมขังบริเวณโรงเรียน น้ำท่วมสูงสุดระดับ 2.50 เมตร น้ำท่วมขังอยู่ประมาณ 1 เดือน ทำให้ทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน จำนวน 3,215 บาท
1 ตุลาคม 2523 ทางราชการโอนการจัดการศึกษาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงมหาดไทย ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ 2525 ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ศก 04 ก./25 จำนวน 3 ห้องเรียน งบประมาณ 579,000 บาท และได้งบประมาณต่อเติมชั้นล่าง 3 ห้อง ในปีงบประมาณ 2533 งบประมาณ 180,000 บาท
ปีการศึกษา 2527 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนในระดับก่อนประถมศึกษา โดยเปิดสอนในชั้นเด็กเล็ก จำนวน 1 ห้องเรียน
13 กุมภาพันธ์ 2528 นายจำลอง มุ่งสิน อาจารย์ใหญ่ ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านขาม ทางราชการแต่งตั้งนายรังสฤษฏิ์ พันธ์ทอง ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านเทิน เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2528
22 มิถุนายน 2530 ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างบ้านพักครูแบบเดี่ยวชั้นเดียวตามแบบ สปช. 302/26 งบประมาณ 50,000 บาท
มิถุนายน 2531 นายรังสฤษฏิ์ พันธ์ทอง อาจารย์ใหญ่ลาศึกษาต่อ ทางราชการได้แต่งตั้ง นายถนอม บัวแก้ว อาจารย์ 2 ระดับ 5 เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
พฤษภาคม 2532 คณะศิษย์เก่าได้บริจาคเงินสร้างหอกระจายข่าวมูลค่า 3,100 บาท คณะครู กรรมการศึกษา บริจาคเงินซื้อเสาประตูฟุตบอลมูลค่า 2,500 บาท และนำดินมาถมปรับปรุงสนามฟุตบอล มูลค่า 11,600 บาท
ปีการศึกษา 2533 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 และเปลี่ยนชื่อชั้นเด็กเล็กเป็นชั้นอนุบาล 2
5 เมษายน 2534 ทางราชการให้รื้อถอนอาคารเรียน แบบ ป.1 ข ที่ชำรุด โดยนำวัสดุที่เหลือจากการรื้อถอน ไปปลูกสร้างอาคารหอประชุม ขนาดกว้าง 8 เมตร 27 เมตร มูลค่า 50,000 บาท โดยได้รับงบประมาณจากคณะครู ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า ร่วมกันบริจาค
พ.ศ. 2535 ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ 30 พิเศษ จำนวน 4 ถัง มูลค่า 3,500 บาท คณะศิษย์เก่าบริจาคเงินสร้างฐานพระพุทธรูป มูลค่า 9,000 บาท
18 พฤศจิกายน 2537 นายรังสฤษฏิ์ พันธ์ทอง ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านจิกกะลา สปอ.กันทรารมย์ สปจ.ศรีสะเกษ นายถนอม บัวแก้ว อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ สปอ.เบญจลักษ์ สปจ.ศรีสะเกษ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านเทิน
ปีการศึกษา 2539 โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา ได้รับจัดสรรงบประมาณปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 3 ห้อง คือ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา 2540 ทางราชการได้อนุมัติกำหนดตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนให้สูงขึ้นเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน (ข้อ 3.1 ) ประเภทโรงเรียนกันดารและเสี่ยงภัย
ปีการศึกษา 2540 คณะครู กรรมการศึกษา ผู้ปกครอง ได้บริจาคเงินก่อสร้างอาคารห้องครัว ขนาด 6 x 9 เมตร โดยใช้วัสดุก่อสร้างบางส่วนจากการรื้อถอนอาคารบ้านพักครูแบบ ศก.12 คิดเป็นมูลค่าประมาณ 30,000 บาท
ปีการศึกษา 2541 ทางราชการได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 จำนวน 3 ห้องเรียน มูลค่า 816,500 บาท ซึ่งใช้เป็นอาคารเรียนระดับมัธยมศึกษา ในปีเดียวกันนี้ คณะศิษย์เก่าร่วมกับคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน จัดสร้างป้ายชื่อโรงเรียนหินอ่อน บริเวณทางเข้าโรงเรียนด้านทิศตะวันตก คิดเป็นมูลค่า 46,000 บาท และได้บริจาคเงินจัดซื้อจานรับสัญญาณดาวเทียมพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด มูลค่า 27,000 บาท เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอน
เมษายน 2542 คณะผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพื่อนำดินมาถมสนามฟุตบอล และถนนบริเวณโรงเรียน จำนวน 350 คันรถ คิดเป็นมูลค่า 48,600 บาท ค่าจ้างรถบดอัดและเกลี่ยดิน 5,000 บาท
ปีการศึกษา 2542 พระมหาถาวร กตปุญโญ เจ้าอาวาสวัดบ้านเทินได้บริจาคเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์เป็นสมบัติของโรงเรียน คิดเป็นมูลค่า 7,800 บาท
ปีการศึกษา 2542 คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า ได้บริจาคเงินเพื่อสร้างอาคารสหกรณ์โรงเรียน ซึ่งวัสดุบางอย่างได้จากการรื้อถอนบ้านพักครู แบบ ศก.13 คิดเป็นมูลค่า 3,500 บาท และโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล (โครงการมิยาซาวา) ก่อสร้างสนามบาสเกตบอล มูลค่า 233,000 บาท และถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.30 พิเศษ มูลค่า 81,000 บาท
ปีการศึกษา 2543 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างระบบประปาในโรงเรียน มูลค่า 17,800 บาท ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าในห้องเรียนงบประมาณ 18,000 บาท ทางโรงเรียนได้ปรับปรุงจัดสร้างสวนหย่อม บริเวณหน้าอาคารเรียน และปรับปรุงบริเวณที่ทำการเกษตรของโรงเรียน ตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยขุดบ่อเลี้ยงปลา ปลูกไม้ยืนต้น และปลูกผักสวนครัว
ปีการศึกษา 2544 ทางราชการได้กำหนดให้โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบัวน้อย จำนวน 5 โรงเรียน แยกจากกลุ่มโรงเรียนบัวน้อยอิปาด มาตั้งเป็นกลุ่มโรงเรียนบัวน้อย โดยมีสำนักงานกลุ่มตั้งอยู่ที่โรงเรียนบ้านเทิน มีนายถนอม บัวแก้ว ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานกลุ่ม นายไพบูลย์ ณลี เป็นหัวหน้าสำนักงานกลุ่ม
ในปีการศึกษา 2544 คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน คณะศิษย์เก่า ได้บริจาคเงินก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาภายในโรงเรียน ขนาดสูง 6 เมตร จำนวน 2 ถัง คิดเป็นมูลค่า 28,000 บาท และทางโรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการน้ำประปาในโรงเรียนจากองค์กรเอกชน ไอ ซี เอส จากประเทศเนเธอร์แลนด์ คิดเป็นมูลค่า 60,000 บาท โดยได้จัดสร้างห้องน้ำของนักเรียนอนุบาล และปรับปรุงระบบน้ำประปาภายในโรงเรียน
ปีการศึกษา 2545 คณะครู ชุมชน ผู้ปกครองและศิษย์เก่าได้ร่วมกันจัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษาและพัฒนาชุมชน ได้เงิน 300,000 บาท
7 กรกฎาคม 2546 ได้โอนการศึกษามาสังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมีฐานะเป็นนิติบุคคล
24 ธันวาคม 2546 ได้ประกาศใช้ระเบียบบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับจัดสรรก่อสร้างส้วม คิดเป็นมูลค่า 90,900 บาท
ปีการศึกษา 2546 ทางโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 215 คน ครูประจำการ 11 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน นักการภารโรง 1 คน
ปีการศึกษา 2547 ทางโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 215 คน ครูประจำการ 11 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน นักการภารโรง 1 คน
แผนที่โรงเรียน
ได้รับจัดสรรก่อสร้างบ้านพักครู คิดเป็นมูลค่า 309,000 บาท
ปัจจุบัน โรงเรียนใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเทินเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีข้าราชการครูทั้งสิ้น 11 คน พนักงานราชการ 2 คน อัตราจ้าง 1 คน พนักงานบริการ 1 คน

คำขวัญ

ศึกษาดี มีวินัย น้ำใจนักกีฬา พัฒนาชุมชน

พันธกิจ

จัด พัฒนา การศึกษาอย่างทั่วถึง
พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
จัดแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ
โรงเรียนร่วมกับชุมชนจัดการเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

ปรัชญา

สิกฺขกาโม พวํโหติ
(ผู้ใฝ่ในการศึกษาเป็นผู้เจริญ)