ประวัติ

โรงเรียนบ้านกกเชียง เดิมเป็นโรงเรียนสงเคราะห์ชาวเขา ( ละว้ากกเชียง ) เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2528 โดยอาศัยศาลาวัด มีครู 1 คน คือ นางสาวขวัญตา ขุนณรงค์ เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียน 45 คน และได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยครูกาญจนบุรี และบริหารธุรกิจกาญจนบุรี สร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง เปิดเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2529 เป็นสาขาโรงเรียนวัดกกตาด นายพานิช รังษีบุตร เป็นครูใหญ่ และมอบหมายให้นายประภาส นราแก้ว รักษาการแทน ในปีเดียวกัน ท่านกำนันดิน จันทร์สุวรรณ ได้บริจาคเงินเพื่อซื้อที่ดิน จำนวน 10,000 บาท ต่อมานายเชื้อ แสนเงิน นายเลิน ขุนณรงค์ และผู้ใหญ่อำคา ขุนณรงค์ ได้บริจาคที่ดินให้โรงเรียน และนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ก่อสร้างห้องเรียนชั่วคราวให้อีก 1 ห้อง
ต่อมาปี พ.ศ.2531 โรงเรียนได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน สปช. 101/26 จำนวน 1 หลัง และคณะครูอาจารย์ ภารโรง และคณะลูกเสือโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ได้มาสร้างฐานเสาธงชาติและฐานพระพุทธรูปให้ โดยนายชาลี หวานฉ่ำ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี บริจาคพระพุทธรูปให้ 1 องค์ ร้านไทยเจริญค้าไม้บริจาคเงิน 2,000 บาท เพื่อซื้อเสาธงชาติ นายสมาน จุสมใจ ติดต่อขอรับบริจาคโต๊ะเก้าอี้จากวิทยาลัยช่างก่อสร้างวิทยาเขตอุเทนถวาย กรุงเทพฯ ปีพ.ศ. 2538 ท่านกำนันดิน จันทร์สุวรรณได้บริจาคเงินต่อเติมอาคารเรียนและนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญกรุงเทพฯ ได้สร้างอาคารห้องสมุดให้ 1 หลัง


วิสัยทัศน์

ภายในปี พ.ศ. 2554 โรงเรียนบ้านกกเชียง เป็นสถานศึกษาที่ผลิตนักเรียนให้มีคุณธรรม นำความรู้ ตามมาตรฐานคุณภาพนักเรียน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีทักษะอาชีพ ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และดำรงชิวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

คำขวัญ

สิกขฺ กาโม ภวัง โหติ

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบบริหารการศึกษาที่เน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้ และสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
2. จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. จัดการศึกษาที่ใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อฝึกทักษะด้านต่างๆ
4. จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมที่เน้นคุณธรรมนำความรู้
5. ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการศึกษา
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพและสมรรถภาพที่แข็งแรง
7. ส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
8. สืบสานพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย

1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ เป็นคนดี มีความรู้คู่คุณธรรม
2. นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคนและมีสุขภาพแข็งแรง
3. นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย จนเกิดองค์ความรู้ และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
4. ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5. นักเรียนทุกคนมีจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
6. นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ
7. นักเรียนทุกคนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีความสุข

อักษรย่อ

ก.ช.

เพลง

สีประจำโรงเรียน ชมพู - ขาว

ต้นไม้ ต้นเชียง

ปรัชญา

ประพฤติดี มีวิชา พัฒนาชุมชน