ประวัติ

โรงเรียนวัดกลาง (พุฒราษฎร์อนุเคราะห์) เลขที่ 86 หมู่ที่ 4 ตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ชื่อ "วัดกลาง" มีที่มาเนื่องจากวัดนี้ตั้งอยู่บนฝั่งคลองบางพระแยกจากแม่น้ำท่าจีน (นครชัยศรี) มาเป็นลำคลองบางพระ มีวัดตั้งอยู่ที่ปากคลองบางพระวัดหนึ่งชื่อว่า "วัดบางพระ" ลำดับต่อมาถึง วัดกลางบางพระ ต่อจากวัดกลางบางพระ ก็เป็น "วัดละมุด" เนื่องจากวัดกลางบางพระตั้งอยู่ระหว่างวัดบางพระกับวัดละมุด จึงได้นามว่า "วัดกลางบางพระ"
โรงเรียนวัดกลางเริ่มก่อตั้งขึ้นเมือ วันที่ 17 กรกฎาคม 2477 โดยนายอำเภอนครชัยศรีเป็นผู้ดำเนินการจัดตั้ง ด้วยเงินงบประมาณ โดยที่เดิมอาศัยศาลาการเปรียญวัดกลางบางพระเป็นสถานที่เรียน
ปี พ.ศ.2505 พระครูสุนทรวุฒิคุณ เจ้าอาวาสวัดกลางบางพระร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการศึกษาและประชาชน ได้ร่วมกันวางโครงการก่อสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ พ.008 ของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2505 เป็นอาคารเรือนไม้ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 69 เมตร ก่อสร้างเสร็จปี พ.ศ.2508 ด้วยเงินงบประมาณจากทางราชการจำนวนเงิน 125,000 บาท และเงินบริจาคสมทบจำนวนเงิน 145,000 บาท รวมเป็นเงิน 270,000 บาท
โรงเรียนประกอบพิธีฉลองอาคารเรียนพร้อมเปิดป้าย เป็นสถานที่เรียนเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2509 โดยได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้ใช้นามว่า "โรงเรียนวัดกลาง (พุฒราษฎร์อนุเคราะห์)"
ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2551 โรงเรียนวัดกลาง มีข้าราชการครูทั้งหมด 10 คน พนักงานบริการ 1 คน

อักษรย่อ

ว.กล.