ประวัติ

โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2531 เป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา เดิมชื่อว่า โรงเรียนรามวิทยา ต่อมารัฐบาลได้จัดพิธีรัชมังคลาภิเษก เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชมหาราช รัชกาลปัจจุบัน ทรงครองราชย์ยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน กรมสามัญศึกษาจึงได้ให้โรงเรียนที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2531 ต่อคำท้ายชื่อโรงเรียนว่า "รัชมังคลาภิเษก" ตั้งแต่บัดนั้นและในปี พ.ศ. 2539 ได้รับพระบมราชานุญาตจากสำนักพระราชวังให้โรงเรียนมัธยมศึกษา ในโครงการพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติของกรมสามัญศึกษาที่มีคำต่อท้ายว่า "รัชมังคลาภิเษก" ให้ใช้นามพระปรมาภิไธยย่อ "ภปร" เป็นตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนทุกโรงเรียนจำนวน 31 โรงเรียนทั่วประเทศ

วิสัยทัศน์

เป็นต้นแบบของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

จัดการศึกขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียนเฉลิมเกียรติรัชมังคลาภิเษกและโรงเรียนโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน

อักษรย่อ

รว.รษ.

ปรัชญา

ปัญญา โลกสมิ ปัชโชโต
ปัญญา คือ แสงสว่างแห่งโลก

มาร์ชหน่วยงาน