ประวัติ

ประวัติโรงเรียนบ้านใน ( อินทราษฎร์บำรุง )
โรงเรียนบ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งอยู่เลขที่ 69 หมู่ที่ 6 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ อยู่ในเขตเทศบาลตำบลช่อแฮ
โรงเรียนบ้านในตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2481 โดยใช้ศาลาวัดบ้านในซึ่งราษฎรร่วมกันสร้างขึ้น มีนักเรียนทั้งหมด 59 คน มีนายยง ธรรมไชย เป็นครูใหญ่ และมีครูน้อยอีก 1 คน ต่อมามีนักเรียนเพิ่มขึ้นสถานที่คับแคบ จึงได้ย้ายมาตั้งที่ใหม่ในที่ดินของวัดพระธาตุช่อแฮ จนปัจจุบันบนเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 23 ตารางวา เอกสารสิทธิ์เป็นที่ธรณีสงฆ์
วันที่ 20 เมษายน 2495 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.2 ทรงปั้นหยาใต้ถุนสูง ขนาด 4 ห้องเรียน ตอนหลังได้ต่อเติมชั้นล่าง 3 ห้องเรียน
ปีการศึกษา 2519 เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2519 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ พร.002 ใต้ถุนสูง ขนาด 4 ห้องเรียน ปัจจุบันต่อเติมชั้นล่างอีก 3 ห้องเรียน และในปีเดียกันได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง แบบกรมสามัญ งบ 35,000 บาท
ปี พ.ศ. 2521 ได้สร้างรั้วคอนกรีตด้านหน้าโรงเรียน จำนวน 20 เมตร โดยเงินบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียนและชาวบ้าน
ใน ปี 2527 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/2526
ปี2533 ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ สปชง 601 /26 ขนาด 4 ที่นั่ง 1 หลัง

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง) เป็นหน่วยงานปฏิบัติ ในการให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เด็กในวัยเรียนอย่างทั่วถึง มุ่งให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม คิดอ่านเขียนได้ตามศักยภาพ เห็นความสำคัญของท้องถิ่น มีทักษะการงานพื้นฐานอาชีพ และเทคโนโลยี โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน จัดบรรยากาศให้น่าอยู่

คำขวัญ

มีวินัย ใฝ่ศึกษา ร่วมใจพัฒนา สร้างศรัทธามวลชน

พันธกิจ

1. จัดสรรโอกาสการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ประชากรวัยเรียนในเขตบริการอย่างทั่วถึง
2. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ สพฐและ สมศ.
3. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเต็มศักยภาพและสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนทำความดี ยกย่องชมเชย
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นกลุ่มทักษะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนแสวงหาความรู้ทางอินเตอร์เน็ทและใช้คอมพิวเตอร์ให้สัมพันธ์กับวิชาอื่น
7. จัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและจัดบรรยากาศให้มีความร่มรื่นน่าอยู่ เป็นปัจจุบัน เน้นความสะอาดบริเวณโรงเรียน
8. มีการประกันคุณภาพภายในให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ สพฐ.และ สมศ

เป้าหมาย

1. นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มีความรู้และเป็นคนดีของสังคม
2. นักเรียนประสพผลสำเร็จทางการเรียนในระดับชั้นและเป็นผู้เรียนที่ดีตลอดชีวิต
3. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญาอย่างมีคุณภาพ
4. จัดให้มี 1 ผลิตภัณฑ์ 1 ห้องเรียน ในช่วงชั้นที่ 2
5. นักเรียนสามารถเรียนอยู่ในโรงเรียนตั้งแต่อนุบาลปีที่ 1 จนจบหลักสูตรประถมศึกษาปีที่ 6 ภายในระยะเวลา 8 ปี
6. นักเรียนทุกชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นที่น่าพอใจโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 68.00 %

อักษรย่อ

บ.น