ประวัติ

ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมาตรา 15 (1) สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตั้งอยู่เลขที่ 93/2 หมู่1 ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา ห่างจากตัวอำเภอสะเดาไปทางทิศตะวันออกประมาณ 2 กิโลเมตร

ในอดีตที่ผ่านมา สถานที่ตั้งโรงเรียนสังคมอิสลามวิทยาแห่งนี้เป็นโรงเรียนปอเนาะเรียกกันทั่วไปว่า ปอเนาะบ้านลุ่ม

มีการจัดการเรียนการสอนภาควิชาศาสนาเพียงอย่างเดียว โดยโต๊ะครูฮัจยีซักการียา กาเหย็ม

ปี พ.ศ. 2534 ทางปอเนาะได้เปิดทำการสอนระบบการศึกษานอกโรงเรียนขึ้นในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย34;ย

ปี พ.ศ. 2541 ทางปอเนาะได้รับมอบกิจการโรงเรียนสังคมอิสลามวิทยาจากอำเภอสะบ้าย้อย คณะผู้บริหารชุดใหม่ได้มีมติ

ให้ ย้ายกิจการโรงเรียนสังคมอิสลามวิทยาจากอำเภอสะบ้าย้อย มาตั้งที่ปอเนาะบ้านลุ่มแห่งนี้ โดยทำการเปลี่ยนแปลงผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการคนเดิมเป็น นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม และแต่งตั้งนายตะเหล็บ กาเหย็ม เป็นครูใหญ่

ปี พ.ศ. 2547 โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา ได้โอนกิจการโรงเรียนให้กับมูลนิธิเพื่อการศึกษาดารุนนาอีม เปิดทำการสอนในระดับช่วงชั้นที่ 3 – 4 และหลักสูตรอนุบาล

ปี พ.ศ. 2549 โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยาได้ขยายชั้นเรียนในระดับช่วงชั้นที่ 1และ 2 มาจวบจนกระทั้งปัจจุบัน

ปัจจุบันโรงเรียนสังคมอิสลามวิทยามีนักเรียนทั้งสิ้น 1560คน

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2551-2553 โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะ การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง ทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม มีสุขภาพอนามัยที่ดี รู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรพลังงาน สิ่งแวดล้อม และเห็นความสำคัญในการรักษาวัฒนธรรมอิสลามไว้อย่างเคร่งครัด มีเจตคติที่ดีและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมภาพใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

พันธกิจ

เพื่อให้การพัฒนาโรงเรียนเป็นไปตามปรัชญาเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ของโรงเรียน จึงได้กำหนดภาระงานหลักและภารกิจหลัก ของโรงเรียนไว้ 3 ด้านดังนี้

1. ด้านลักษณะของนักเรียน

2. ด้านทรัพยากรเพื่อการศึกษา

3. ด้านบริหารและการจัดการ

อักษรย่อ

สัญลักษณ์ มือ - หนังสือ

มือ หมายถึง เชิดชูศาสนาที่ตนนับถือ

หนังสือ หมายถึง เปรียบดั่งศาสนาอิสลาม

อักษรย่อ ส.ว. เป็นอักษรย่อของคำว่า “สังคมอิสลามวิทยา”

สีประจำโรงเรียน

ชมพ

ปรัชญา

พัฒนา หมั่นศึกษา ใฝ่หาคุณธรรม

มาร์ชหน่วยงาน

-