ประวัติ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสว่าง

วิสัยทัศน์

ลูกของใครฉันไม่ว่า ศิษย์ของฉันนั้นคือลูก
รักพันผูก จะสอนลูกให้ได้ดี

คำขวัญ

เรียนต้องสนุก เล่นให้มีความสุข

พันธกิจ

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานที่รับเลี้ยงและดูแลเด็ก
อายุตั้งแต่ 3 - 5 ปี
2. จัดประสบการณ์ในการเรียนรู้ตามความเหมาะสมของวัย
3. ส่งเสริมภาวะโภชนาการด้านอาหารให้เด็กได้รับ
ตามหลักโภชนาการ และอาหารเสริม (นม)
4. ดูแลเรื่องความสะอาดในร่างกายเด็กและสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์
5. ดูแลให้เด็กได้พักผ่อนตามเวลาที่กำหนด
6. ดูแลความปลอดภัย ตั้งแต่เวลา 07.30 น. - 15.00 น. หรือ
จนกว่าผู้ปกครองจะมารับ

เป้าหมาย

ต้องการให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเพื่อพัฒนาตนเอ
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา