ประวัติ

เริ่มแรก-เดิมที มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2530 โดยจัดตั้งเป็นวิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อมาความพยายามที่จะให้มีมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานีของทุกฝ่าย รวมทั้งประชาชนในจังหวัด ก็ได้ประสบผลสำเร็จในปี พ.ศ.2533 รัฐบาลได้มีมติยกฐานะวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2533
ซึ่งประกาศในราชกิจจารุเบกษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2533 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แต่ตั้งให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี ดำรงตำแหน่งอธิการบดีในขณะนั้น
ส่วนสโมสรนักศึกษามาหวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นมาโดยเจตนารมณ์ของนักศึกษามาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัย ปี 2534 เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านกิจกรรมและด้านวิชาการ ตลอดทั้งความรู้รอบด้านของนักศึกษา อีกทั้งเป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่น พัฒนา แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพื่อนักศึกษา ม.อุบลฯ

คำขวัญ

จริงจัง จริงใจ รับใช้นักศึกษา ม.อุบลฯ

พันธกิจ

1. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและนอกมหาวิทยาลัย
2. ประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนากิจกรรมนักศึกษากับนักศึกษาทุกกลุ่ม
3. เพิ่มศักยภาพเพื่อพัฒนานักศึกษา ม.อุบลฯ

เป้าหมาย

เพื่อเป็นสโมสรนักศึกษาชั้นนำของประเทศ

อักษรย่อ

ส.ม.อบ.

ปรัชญา

พัฒนาความรู้ มุ่งสู่ปัญญา พร้อมคุณค่าคุณธรรม