ประวัติ

สำนักงานวงดนตรี จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม ปีพุทธศักราช 2550 เพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งความบันเทิง ในด้านดนตรีลูกทุ่ง หมอลำ เพื่อชีวิตและอื่นๆ ของหมู่บ้านจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
และเพื่อให้เยาวชนหันมาเล่นดนตรี เพื่อห่างไกลจากยาเสพติด และจะได้พัฒนาคุณภาพ ศักยภาพของหมู่บ้านจันทร์เพ็ญตลอดไป

วิสัยทัศน์

สร้างสรรค์คุณภาพเพื่องานบริการประชาชน