ประวัติ

โรงเรียนบ้านนาอุ่ม ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบล โพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 เป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับก่อนชั้นประถมศึกษา จนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6
มีครูทั้งหมด 6 คน มีนักเรียนจำนวน 91 คน แยกตามระดับชั้นดังนี้
1. นักเรียนระดับก่อนประถม ชาย 13 คน หญิง 10 คน
2. นักเรียนระดับประถมศึกษา ชาย 34 คน หญิง 34 คน
มีเขตบริการ 4 หมู่บ้าน ประชากรในเขตบริการมีวิถีชีวิตแบบชนบท มีอาชีพทำไร่ทำนา ส่วนมากมีฐานะยากจน บิดามารดาต้องจากถิ่นไปหางานทำที่อื่นปล่อยให้บุตรหลาน
อยู่ตามลำพังกับตายายหรือญาติ ทำให้ขาดความอบอุ่นทางด้านจิตใจขาดการแนะนำ ที่ถูกต้อง หลงผิดเป็นชอบ ทำให้รับเอาวัฒนธรรมผิด ๆ มาประพฤติปฏิบัติซึ่งทำให้
เกิดปัญหาตามมามากมาย เช่น ยาเสพติด ชู้สาว ทะเลาะวิวาท ประกอบกับการศึกษา
ของไทยในช่วงที่ผ่านมาไม่เน้นเรื่องวัฒนธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาซึ่งถือว่าเป็น สิ่งที่จะช่วยขัดเกลาจิตใจของทุกคนให้เป็นผู้มีคุณธรรม มีขนบธรรมเนียมประเพณี - วัฒนธรรมที่ดีงามได้
หลักสูตรขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ได้จัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาให้คนเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยรรมและวัฒนธรรม
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข จึงได้กำหนดให้สาระการเรียนรู้พุทธศาสนา
เป็นวิชาบังคับเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 ได้เห็นความสำคัญ
ของการพัฒนาบุคลากร ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร ครู นักเรียน เด็กและเยาวชน ตลอดจน
ผู้ปกครอง ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวัฒนธรรม มีศีลธรรมอัน ดีงามตามรอย
พระพุทธศาสนา โดยใช้ไตรสิขา ศีล สมาธิ ปัญญา มาพัฒนาการ กิน อยู่ ดู ฟัง เป็น จึงได้
กำหนดให้ทุกโรงเรียนเป็นโรงเรียนวิถีพุทธและจัดกิจกรรมตามแนววิถีพุทธ
โรงเรียนบ้านนาอุ่ม ได้เห็นความสำคัญของโครงการ ดังกล่าวจึงได้จัดทำแนวดำเนินการ
โรงเรียนวิถีพุทธให้เกิดความชัดเจนและสามารถนำมาปฏิบัติจริงเป็นรูปธรรมได้และได้
ดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 จนถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2553 โรงเรียนบ้านนาอุ่มจะมีสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม พัฒนาแหล่งเรียน สร้างครูสู่มาตรฐานร่วมงานกับชุมชน เพื่อพัฒนาเด็กทุกคน ให้ ดี เก่ง มีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล

คำขวัญ

เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

อักษรย่อ

นอ.