ประวัติ

โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว ตำบล ขุนแม่ลาน้อย อำเภอ แม่ลาน้อย จังหวัด แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 053-690125
ผู้บริหารโรงเรียน นายสุชาติ ศรีธินนท์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
จำนวนครู ณ ปัจจุบัน 8 คน (แยกตามเพศ และวุฒิการศึกษา วิชาเอก) ชาย 5 คน เป็นข้าราชการ 4 คน ลูกจ้าง 1 คน หญิง 3 คน เป็นข้าราชการ 2 คน พนักงานราชการ 1 คน ปริญญาตรี 6 คน วุฒิการศึกษาอื่น 2 คน วิชาเอกตรงกับกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ 1 คน สังคมศึกษา 1 คน คอมพิวเตอร์ 1 คน ประถมศึกษา 1 คน ปฐมวัย 1 คน พลศึกษา 1 คน อุตสาหกรรม 1 คน มัธยมศึกษาปีที่ 6 1 คน
เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียน รวม 131 คน แยกเป็น ระดับชั้น อนุบาล 36 คน ระดับชั้น ประถมศึกษา 95 คน

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว เป็นองค์กรหลักในการจัด และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานของ สมศ.ฯ

คำขวัญ

เรียนดี เล่นดี
มีวินัย ใฝ่ศึกษา

พันธกิจ

1. โรงเรียนจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนโดยสอดแทรกกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ
2. โรงเรียนพัฒนาจัดแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนให้ เอื้อต่อผู้เรียน และการจัดกระบวนการเรียนรู้
3. โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ประสบการณ์การเรียนรู้ในวันสำคัญต่าง ๆ เพื่อสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมในชุมชน อย่างต่อเนื่อง และทั่วถึง
4. โรงเรียน และชุมชนร่วมกันพัฒนา และส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย ของผู้เรียนโดยให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด
5. โรงเรียนนำหลักประชาธิปไตยในการแก้ไขปัญหาร่วมกับนักเรียน และปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกในความเป็นไทย

เป้าหมาย

1. นักเรียนร้อยละ 70 ประพฤติปฏิบัติตน เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสม
2. นักเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระในระดับปานกลาง - ดี
3. นักเรียนร้อยละ 60 มีความกระตือรือร้นในการสร้างประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
4. นักเรียนร้อยละ 90 มีสุขภาพอนามัยที่ดี ไม่ติดสิ่งเสพติด
5. นักเรียนร้อยละ 70 รู้จักการนำหลักประชาธิปไตยมาใช้ใน การแก้ปัญหา และมีจิตสำนึกของความเป็นไทย

อักษรย่อ

ผ.ว.