ประวัติ

โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ตั้งขึ้นเมื่อ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2504 อาคารเรียนหลังแรกเป็นอาคารเรียนชั่วคราวทำด้วยไม้ไผ่ หลังคามุงด้วยหญ้าคา สถานที่ตั้งเดิมอยู่ทางทิศใต้ของโรงเรียนในปัจจุบันห่างกันประมาณ 200 เมตร เดิมเป็นโรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 5 จังหวัดเชียงใหม่ มีชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียน ภ.ช.ด. บำรุงที่ 50”
โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ ได้เปิดทำการสอนครั้งแรกโดยมี พลฯ เฉลิม เป็นครูใหญ่ และ พลฯ สินแก้ว เป็นครูผู้สอน มีนักเรียนทั้งหมด 42 คน ต่อมาปี พ.ศ.2508 อาคารเรียนหลังเก่าได้ชำรุดจนไม่สามารถใช้การได้ ทาง ต.ช.ด. จึงได้สร้างอาคารหลังใหม่ขึ้น มี 2 ห้องเรียน มุงด้วยสังกะสี แต่ฝาทำด้วยไม้ไผ่ และเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียน “ภ.ช.ด. บำรุงที่ 50” เป็น โรงเรียน “ต.ช.ด.” การเรียนการสอนยังอยู่ในสังกัดของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 5 ทั้งหมด โดยผลัดเปลี่ยนกันสอนประมาณ 3 ชุดๆละ 2 คน
ต่อมาในปี พ.ศ. 2513 นายแพทย์ประกิต เวชศักดิ์ ได้ทูลเกล้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จำนวน 60,000 บาท ต่อมาพระองค์ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรหมู่บ้านขุนสถาน ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของโรงเรียน ได้ทรงเห็นว่าเด็กนักเรียนมีจำนวนมาก แต่อาคารเรียนไม่เพียงพอ พระองค์จึงพระราชทานเงินจำนวนดังกล่าวให้กับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 5 เชียงใหม่ มาสร้างอาคารเรียนและบ้านพักครู 1 หลัง มี ส.ต.อ.มานพ ทัศนเวทิน เป็นครูใหญ่ การก่อสร้างอาคารเรียนแล้วเสร็จในเดือนมกราคม .ศ.2514 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้เสด็จมาเปิดโรงเรียน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2514 เวลา 14.00 น. และได้พระราชทานนามใหม่ว่า “โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์” ตามนามของท่านผู้บริจาคทรัพย์สร้างอาคารเรียน และทรงรับไว้ใน พระอุปถัมภ์ของพระองค์
ด้านการจัดการเรียนการสอน ในปี พ.ศ.2509 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ส่งครู พลเรือนสามัญมาช่วยสอนด้วย ต่อมาปี พ.ศ.2517 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ได้โอนโรงเรียนให้อยู่ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จนถึง พ.ศ.2523 จึงโอนสังกัดให้สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ในขณะนั้นมีนายฝง แสนซุ้งเป็นครูใหญ่
ปัจจุบันโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์มีอาคารเรียนทั้งหมด 5 หลัง จำนวน 18 ห้องเรียน อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง บ้านพักครู 2 หลัง เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นายยิ่งยศ สุวรรณคีรียง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

อักษรย่อ

ปก.

เพลง

-