ประวัติ

ประวัติโรงเรียนวัดสัมปทวน
โรงเรียนวัดสัมปทวน (โพธิราษฎร์ประสาท) ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เดิมเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ ตั้งขึ้นโดยทางราชการ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2460 สอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไม่มีตัวอาคารเรียนถาวร อาศัยศาลาการเปรียญเป็นที่เรียนตลอดมา
วันที่ 1 พฤษภาคม 2470 ยุบเป็นโรงเรียนประชาบาล ตำบลวัดแค(วัดสัมปทวน) สอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การเรียนการสอนในระยะนี้มีอุปสรรคเรื่องสถานที่เรียนพอสมควร ต้องแยกชั้นเรียนบางชั้นไปอาศัยเรียนที่ศาลาการเปรียญวัดแค
พ.ศ. 2489 ท่านพระครูภัทรญาณ(โพธิ์) เจ้าอาวาสวัดสัมปทวนพร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครองศิษย์เก่า พ่อค้า คหบดี ได้ร่วมกันบริจาคเงิน และหาเงินได้ 130,000 บาท สมทบกับเงิน ก.ศ.ส. อีก 70,000 บาท รวมเป็นเงิน 200,000 บาท สร้างอาคารเรียนถาวรเป็นไม้สองชั้น กว้าง 12 เมตร ยาว 30 เมตร จำนวน 5 ห้องเรียน ได้ชื่อใหม่ว่า โรงเรียนวัดสัมปทวน (โพธิ์ราษฎร์ประสาท) การเรียนการสอนสะดวกขึ้น เพราะมาเรียนรวมที่เดียวกัน แต่ต่อมาเมื่อจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นทำให้ห้องเรียนที่มีอยู่ไม่พอ ต้องขยายไปอาศัยเรียนที่ศาลาการเปรียญอีก นายระบิล สีตสุวรรณ ซึ่งเป็นรองอธิบดีกรมอาชีวะศึกษาในสมัยนั้น ได้มาทำบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เมื่อปี 2508 มองเห็นสภาพนี้เข้า และโดยการชี้แจงของนางสาวสระสม ศรีวรรณบูรณ์ รักษาการตำแหน่งครูใหญ่ เห็นว่าไม่สะดวกและไม่ปลอดภัยต่อการจัดการเรียนการสอนของครู – นักเรียน จึงได้ช่วยติดต่อของงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการมาให้ 210,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม
แต่เนื่องจากสถานที่จำกัดขยายอาคารเรียนไม่ได้ ท่านพระครูภัทรญาณ(โพธิ์) เจ้าอาวาสวัดสัมปทวน จึงยกที่ดินของวัดซึ่งเป็นที่ก่อตั้งอาคารเรียนหลังที่ 1 ให้เป็นที่สร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่ โดยรื้ออาคารเรียนหลังเดิมมา สมทบกับงบประมาณ สร้างอาคารเรียนถาวรครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น กว้าง 12 เมตร ยาว 45 เมตร จำนวน 10 ห้องเรียน ตามแบบพิเศษซึ่งกรมอาชีวะศึกษาเป็นผู้ออกแบบให้ โดยลงมือรื้อและสร้างเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2509 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2509 ขึ้นเรียนเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2509 โดยใช้ชื่อโรงเรียนเดิม
ต่อมาปีการศึกษา 2517 โรงเรียนได้ขยายการศึกษาภาคบังคับ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 โดยคำสั่งของทางราชการนักเรียนจึงเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ จึงทำให้จำนวนห้องเรียนไม่พอ กับจำนวนนักเรียน นางสระสม ศรีวรรณบูรณ์ ครูใหญ่ จึงได้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากนายเสน่ห์ นาคสู่สุข ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์ ฝ่ายบริหารของสำนักงบประมาณ ให้ช่วยของบประมาณพิเศษ สร้างอาคารเรียนแบบ 017 ของกรมสามัญศึกษา ขนาด 4 ห้องเรียน ให้หนึ่งหลัง โดยขอทั้งเงิน
ถมดินและเงินก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 442,000 บาท (ตัวอาคารเรียน 400,000 บาท ถมดิน 42,000 บาท) อาคารเรียนหลังที่ 2 แบบ 017 จึงได้ลงมือถมดินและก่อสร้างเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2519 เสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2519 และขึ้นเรียนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2519
ปีการศึกษา 2521 พระราชบัญญัติประถมศึกษาได้ประกาศบังคับให้นักเรียนระดับประถมศึกษา ต้องเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยประกาศยกเลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ในปีนี้จึงมีนักเรียนเพียง 6 ชั้น
พ.ศ. 2532 ได้จัดงานชุมชนศิษย์เก่า ได้เงิน 70,000 บาท นำมาสร้างส้วม 5 ที่นั่ง เป็นเงิน 25,000 บาท
พ.ศ. 2536 จัดงานทอดผ้าป่าที่โรงเรียนตามคำแนะนำของคณะกรรมการโรงเรียน เพื่อจัดตั้งกองทุน ได้เงิน 90,000 บาท
โรงเรียนวัดสัมปทวน ได้เปิดทำการสอนมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 95 ปี จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนชาย 50 คน หญิง 61 คน รวมทั้งสิ้น 111 คน ครู 7 คน ครูธุรการ 1 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน(ข้อมูล 1 มิ.ย. 55)

วิสัยทัศน์

นักเรียนโรงเรียนวัดสัมปทวนมีความรู้เต็มศักยภาพและนำไปสู่ระดับสากล มีคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีสุขภาพแข็งแรง ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียน

คำขวัญ

สามัคคี มีวินัย ตั้งใจเรียน เพียรทำดี

พันธกิจ

1. พัฒนาความสามารถทางวิชาการทุกด้าน
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
5. พัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน
6. พัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ในและนอกโรงเรียน

เป้าหมาย

1. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับระดับชั้น ทุกสาระการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์โดยภาพรวม เฉลี่ยร้อยละ 70
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพและสมรรถภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรม
4. จัดทำหลักสูตรที่สนองความต้องการของท้องถิ่นและจัดการเรียนการสอนเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
5. บุคลากรทุกคน ได้เข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
6. โรงเรียนสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ มีความปลอดภัย เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

อักษรย่อ

ว.ส.ป.

เพลง

-

ปรัชญา

พัฒนาคน พัฒนางาน ประสานสามัคคี