ประวัติ

ประวัติโดยสังเขป
โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 2 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นอนุบาล 1-2 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ปี การศึกษา 2552 ได้ดำเนินการจัดทำโครงการเรียนรวมกับโรงเรียนภูปอวิทยา โดยจัดทำการเรียนการสอนโรงเรียนละ 1 ช่วงชั้น ในปีการศึกษา 2552 โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ จัดการเรียนการสอนช่วงชั้นที่ 2 ให้โรงเรียนภูปอวิทยา จัดการเรียนการสอนช่วงชั้นที่ 1
ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนคือ นายสหรัตน์ ประทุมตา
จำนวนอาคารเรียนมี 1 หลัง เป็นอาคารแบบ สปช. 105 คอนกรีตขนาด 2 ชั้น 1 หลัง และอาคารชั่วคราว 1 ชั้น 1 หลัง สนามกีฬาหน้าโรงเรียน 1 สนาม โรงอาหาร 1 หลัง
ที่ตั้งและขนาด
โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ ตั้งอยู่ชุมชนบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลภูปอ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043890127 จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2523 มีเนื้อที่จำนวน 9 ไร่ 1 งาน 24 ตารางวา

ปีการศึกษา 2553 มีครู 5 คน นักเรียน 48 คน

ชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 3 2 5
อนุบาล 2 2 4 6
ประถมศึกษาปีที่ 1 3 1 4
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 4 6
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 9 12
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 4 7
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 2 5
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 0 3
รวมทั้งหมด 22 26 48

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
ภายในปีการศึกษา 2554 โรงเรียนจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรักการอ่าน การเขียนใฝ่รู้ใฝ่เรียนคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาใช้ทักษะด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีอันเป็นพื้นฐาน ใช้ในชีวิตประจำวัน มีสุขภาพ บุคลิกภาพที่ดี มีความภูมิใจในความเป็นไทยยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

คำขวัญ

“ เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม น้อมนำชุมชน”

พันธกิจ

พันธกิจ
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อสร้างสุขภาวะและ
จริยธรรมให้ นักเรียนมีคุณภาพการศึกษา
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
4. พัฒนาโรงเรียนด้านสื่อเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น อาคาร
สถานที่สาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

เป้าหมาย

1. เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
4. เพื่อให้ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นผ่านการประเมินระดับชาติ ในระดับดีร้อยละ60
(สพฐ. ร้อยละ 50)
5. เพื่อให้ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการให้บริการการศึกษาร้อยละ 95 (สพฐ.ร้อยละ 80)
6. เพื่อให้ผู้เรียนผ่านการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
7. เพื่อให้ผู้เรียนช่วงชั้นที่ 2 มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ร้อยละ 90
8. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยของโรงเรียนร้อยละ 70

อักษรย่อ

โรงเรียนใช้อักษรย่อ น.ป.ภ.

เพลง

สีประจำโรงเรียน
น้ำเงิน - เหลือง

ปรัชญา

นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา “ แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี ”