ประวัติ

โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 ตั้งอยู่ หมู่ 7 ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยการนำของกำนันชื่น โกจินอก กำนันตำบลหนองย่างเสือ มอบให้นายวิชิต โกจินอก ครูโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร มาทำการเปิดโรงเรียนประชาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มี 15 ไร่ 3 งาน 17 ตารางวา โดยได้รับการบริจาคที่ จากนายถนอม โตแป้ง เปิดทำการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2518 มีครู 1 คน นักเรียน 70 คน
พ.ศ. 2522 ป.1ฉ ปรับปรุง จำนวน 4 ห้องเรียน งบประมาณ 430,000 บาท
พ.ศ. 2524 ป.1ก ปรับปรุง จำนวน 3 ห้องเรียน งบประมาณ 370,000 บาท
พ.ศ. 2526 สปช. 102/2526 จำนวน 3 ห้องเรียน งบประมาณ 450,000 บาท
พ.ศ. 2546 รับบริจาคคณะกรรมการสถานศึกษา , นายพัฒนะ วิศาลวิทย์
สร้างอาคารอำนวยการ งบประมาณ 180,000 บาท
พ.ศ. 2552 รับผ้าป่าเพื่อศึกษา , นายพัฒนะ วิศาลวิทย์
สร้างอาคารเรียน งบประมาณ 800,000 บาท
ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองผักหนอก เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีนายพนม เปียสกุล เป็นผู้อำนวยการ มีครูทำการสอน 13 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน และนักการภารโรง 1 คน

วิสัยทัศน์

นักเรียนมีวินัย ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

คำขวัญ

เด็กดี มีวินัย

พันธกิจ

1.จัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ด้านวิชาการตามโครงสร้างของหลัก สูตร
3.ส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ พร้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้เข้ามาประยุกต์ในชีวิตประจำวัน
4.ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
5.ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน
6.ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาได้

อักษรย่อ

บ.ผ.น.

ปรัชญา

ความรู้ คู่ความดี