ประวัติ

ชมรมพัฒนามาตรฐานและความก้าวหน้าวิชาชีพครู ก่อตั้ง
โดยนายณรงค์ ศิริเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา ติวสอบครูผู้ช่วย และผู้บริหารการศึกษาทุกระดับ รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อจัดทำผลงานทางวิชาการ

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนา และสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพครู ให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง ที่มีคุณค่าต่อสังคมไทย

พันธกิจ

1. แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา
2. อบรมพัฒนาความรู้ครู ผู้บริหาร ด้านการศึกษา วิจัย การประเมิน
3. ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

อักษรย่อ

ชรพค

ปรัชญา

พญาอินทรี ไม่ฟังเสียงนกกระจอก

มาร์ชหน่วยงาน

พวกเราไม้ทิ้งกัน ผูกพันด้วยการศึกษา
อบรมพัฒนา สร้างสรรค์การศึกษาร่วมกัน