ประวัติ

โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ปี พ.ศ. 2479 ซึ่งมีท่านหม่องซุยะ สารวัดบำรุงทางแขวงลำชี เป็นหัวหน้าปลูกสร้างโดยเงินบริจากราษฎร สินค้าก่อสร้าง 79.75 บาท และนายไหล ซาบำเหน็จได้อุทิศที่ดินให้ 1 แปลง กว้าง 42.50 เมตร ยาว 52.50 เมตร ราคาประมาณ 30.00 บาท เพื่อใช้ปลูกสร้างเป็นอาคารเรียน เดิมชื่อ “โรงเรียน สาขาลำชี” ขุนวรวุฒิมนตรี นายอำเภอ เป็นผู้ตั้ง โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) ชื่อย่อ มลช.ตั้งอยู่หมู่ 6 บ้านพลวง ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000 โทรศัพท์ 044-590237 กลุ่มเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ เมืองสุรินทร์ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เขตพื้นที่บริการ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 6 บ้านพลวง , หมู่ 7 บ้านนานวล และหมู่ 9 บ้านลำชี ปัจจุบันมี นายกระแสร์ อิ่มใจ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนมีการพัฒนามาโดยตลอด ปัจจุบันโรงเรียนมีอาคารเรียน 3 หลัง อาคารประกอบ 1 หลัง รวมจำนวนห้องเรียนทั้งหมด 13 ห้อง ห้องปฏิบัติการ 3 ห้อง
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะของชุมชนแบบชนบท ห่างจากตัวเมืองประมาณ 7 กิโลเมตร มีเส้นทางหลวงเลขที่ 226 ทางลาดยางของทางหลวงชนบท และทางรถไฟ ตัดผ่าน ทำให้การคมนาคมสะดวกทุกฤดูกาล มีประชากรประมาณ 2,000 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตกจดหมู่ 6 บ้านพลวง ทิศใต้จดสถานีรถไฟลำชี และหมู่ 9 บ้านลำชี อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกร เนื่องจาก สภาพท้องถิ่นดั้งเดิมมีอาชีพเกษตรกรเป็นหลักอยู่แล้ว ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือ ประชากรในเขตบริการส่วนมากใช้ภาษาถิ่น ได้แก่ เขมร ลาว
มีบางส่วนใช้ภาษาไทย ซึ่งอพยพมาเป็นคนงานของการรถไฟ และตั้งหลักปักฐานอยู่ติดฝั่งลำน้ำชี จึงทำให้วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีมีหลากหลายผสมผสานกันไป เช่น กันตรึม เรือมอันเรย์ แห่นางแมว แห่กันหลอน กลองยาว แห่บั้งไฟ ประชากรบางส่วนยังนิยมการทรงเจ้าเข้าผี บองบ๊อด เพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บตามความเชื่อ เคร่งครัดในพุทธศาสนา สังเกตได้จากการไปวัดวันธรรมสวนะ และตักบาตรตอนเช้าและการร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา บรรพชา อุปสมบทภาคฤดูร้อนและก่อนเข้าพรรษา

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2556 นักเรียนโรงเรียนบ้านลำชีฯ มีจิตสำนึกความเป็นไทย พัฒนาก้าวไกลวิชาการ ส่งเสริมมาตรฐานด้านความสามารถ ชาญฉลาดเทคโนโลยี สนับสนุนคนดีปราชญ์ชาวบ้าน
กล่าวขานเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม จริยธรรม

คำขวัญ

ศึกษาดี มีวินัย น้ำใจนักกีฬา พัฒนาชุมชน

พันธกิจ

พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาทักษะการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพระดับภาค

เป้าหมาย

1.ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี อย่างทั่วถึงและได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
3.ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ
4.โรงเรียนบ้านลำชีฯ มีความเข้มแข็งเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นหนึ่งของภาค

อักษรย่อ

มลช.

สีประจำโรงเรียน

สีเขียว - ขาว

ปรัชญา

อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺทิตา บัณฑิตย่อมฝึกตน