ประวัติ

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
เดิมชาวบ้านดอนยานางส่งบุตรหลานไปเรียนที่โรงเรียนประชาบาลตำบลปลาโหล(วัดโพธิ์ชัย)บ้านพังฮอ ต่อมาวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2482 ทางราชการจึงได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นในบ้าน ดอนยานาง ในตอนแรกได้อาศัยศาลาวัดเรียนไปก่อน ในปี พ.ศ. 2491 ครูและชาวบ้านได้เสียสละทรัพย์สินและแรงงานในการจัดหาไม้มาสร้างโรงเรียนสมทบกับศาลาการเปรียญที่ทางวัดยกให้มาปลูกสร้างเป็นโรงเรียนเอกเทศ
ใน พ.ศ. 2505 โรงเรียนได้ย้ายมาเรียนในที่แห่งใหม่ ซึ่งมีอาคารเรียนแบบ 002 ขนาด 3 ห้องเรียน ในปี 2524 คณะครูได้ช่วยกันบริจาคเงินซื้อที่ดินเพิ่มเป็นของโรงเรียนจำนวน 1 ไร่

ประวัติการจัดการศึกษา
ปีการศึกษา 2482 โรงเรียนบ้านดอนยานาง ในเบื้องต้นเปิดรับนักเรียนที่เป็นบุตรธิดาของชาวบ้านดอนยานางเข้าเรียนในระดับชั้นประถมปีที่ 1 - 4
ปีการศึกษา 2522 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียน เปิดสอนชั้นประถมปีที่ 5 และ 6 ตามลำดับ ปีการศึกษา 2533 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก

ประวัติการพัฒนาการด้านอาคารสถานที่
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2482 ทางราชการได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นในบ้านดอนยานางโดยเรียนอยู่ที่วัด
พ.ศ. 2491 ราษฎรและครูพากันเสียสละทรัพย์และแรงงานในการ ปลูกสร้างอาคารเรียนเป็นเอกเทศ เป็นแบบ ป.1 จำนวน 2 ห้อง แล้วได้ย้ายมาเรียนที่อาคารหลังนี้
พ.ศ. 2507 ครูและชาวบ้านได้สร้างอาคารเรือนไม้มุงด้วยสังกะสี แบบ 002 ขนาด 3 ห้องเรียน ขึ้นในที่ดินแห่งใหม่ เสร็จแล้วได้ย้ายมาเรียนที่แห่งใหม่
พ.ศ. 2517 ทางราชการให้งบประมาณมาสร้างบ้านพักครู ขนาด 2 ห้องนอน จำนวน 1 หลัง
พ.ศ. 2521 โรงเรียนได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน 1 หลัง แบบ216 ขนาด 2 ห้องเรียน
พ.ศ. 2522 โรงเรียนได้สร้างศาลาทรงไทยและสร้างโรงอาหาร ชั่วคราว
พ.ศ. 2523 ได้สร้างส้วม 1 หลัง 2 ที่นั่ง แบบกรมสามัญ
พ.ศ. 2528 โรงเรียนได้งบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง แบบ สปช.202/26 และสร้างเรือนเพาะชำ จำนวน 1 หลัง
พ.ศ. 2530 ได้งบสร้างส้วมแบบ สปช.601/26 จำนวน 1 หลัง 2 ที่
พ.ศ. 2537 โรงเรียนได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน 1 หลัง แบบ สปช. 105 / 29 ขนาด 6 ห้องเรียน
พ.ศ. 2542 โรงเรียนได้งบประมาณต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง อาคารเรียน แบบ สปช. 105 / 29

วิสัยทัศน์

ภายในปีการศึกษา 2552 โรงเรียนบ้านดอนยานางจะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีศักยภาพในการแข่งขัน

คำขวัญ

เรียนดี กีฬาเก่ง เคร่งคุณธรรม นำประชาธิปไตย

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตบริการอย่างทั่วถึง
2. บริหารจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีคุณภาพ
3. ยกระดับขีดความสามารถของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพและมุ่งสู่มาตรฐานสากล

เป้าหมาย

1. ด้านสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชากรทุกคนในเขตบริการได้รับโอกาสในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปีตามสิทธิอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและตรงตามศักยภาพ
2. ด้านการพัฒนาการจัดและคุณภาพการเรียนรู้
ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ด้านความสามารถในการแข่งขัน
ผู้เรียนทุกคนไดรับการพัฒนาด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอาชีพ เพื่อการพึ่งพาตนเอง และเพิ่มสมรรถนะ การแข่งขันในระดับนานาชาติ

อักษรย่อ

ด.ย.น.