บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายจรัญ หิ้นยกฮิ่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี
นายจิตติพร จิตตรี
[email protected]
ครู ชำนาญการ
คบ. อุตสาหกรรมศิลป์
นายยงยุทธ ดำคำ
ครู ชำนาญการ
ก.ศษ.
นางชะอุ่ม คุ้มสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจรวย ทิศสักบุรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสมโชค ศรีคงแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเกื้อพร นิลวงค์
ครู ชำนาญการ
นางนิติยา ทองเสมอ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวพรวิภา สุขศรีเมือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวประทิว มีเสน
[email protected]
ครู ชำนาญการพิเศษ
กศ.ม.วิทยาศาสตร์
นางประจวบ ไชยรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวผ่องศรี พงษ์พินิจศักดิ์
ครู ชำนาญการ
นางอัจฉรา ศรีคงแก้ว
ครูชำนาญการ
นายศุภชัย กาญจนาประดิษฐ
ครู ชำนาญการ
กศ.บ. พลศึกษา (มศว.ประสานมิตร)
นางสาววิมลรัตน์ รอดพุฒ
ครู