บุคลากร

 คบ. อุตสาหกรรมศิลป์
 0818918598
 กศ.บ. พลศึกษา (มศว.ประสานมิตร)