บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นางมารียัม แวกือจิ
พนักงานราชการ
นางฟารียา หะยีบือราเฮง
พนักงานราชการ
นางสุรัยดา สะแม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายอับดุลอาลิม เดวาดาแล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายมาหะมะซูไลนี เต๊ะมาลอ
พนักงานราชการ
นางสาวใฮรานี บินแวอาแซ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางวนิดา มอลอเล๊าะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
นายซากัรตา สาแม
[email protected]
ครู คศ.1 หน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา) มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอก ภาษาไทย มหาวิทยารามคำแหง ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นางมารียะห์ มะเซ็ง
ครู คศ.1
นางซูไรดา เดวาดาแล
ครู คศ.1
นางรูกาย๊ะ ยิงทา
ครู คศ.1
ครูกาวีณีย์ มีเหาะ
ครู คศ.1
นายมูฮำมัดนาเซ สามะ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้ม
นางนูรฮายาตี เซ็ง
นางนูรไฮซา ปูกะปูแต
นางนูรีดา ยูโซ๊ะ
นางมารียัม จารง
-
นายอุสมาน แดแซสะแนะ
นางสาวนีรวานา ยิมะตะโล๊ะ
นางสาวซำซีย๊ะ บินอับดุลลาเตะ
นางสาวนูริสมี
นางสาวอุษณี แวอูเซ็ง
ครูผู้ช่วย
นางสาวรอม๊ะ ดอเลาะเซ็ง
ครู คศ.2
นายอาหะมัด หะมะ
นายอาซี ลีเด
นายมาโซ เต๊ะมาลอ
นางจินตา อุสมาน
ครู คศ.2
นายนัสรี เจะอุมา
ครูผู้ช่วย
นายไซปูอัสลี สัมสูดิง
ครูผู้ช่วย
นางสาวคอดีเย๊าะ สิเดะ
ครูจ้างพิเศษ
นายซาห์บุดดีน หะยีอาหวัง
ครูจ้างพิเศษ
นายเปรม ทองนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน