บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นางสุดา สุขวิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
ค.บ. ภาษาไทย
นางสุกัญญา โพธิ์แจ้ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
ค.บ. ภาษาไทย
นางชุลีภรณ์ อรรถานิทธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
ค.บ. ประวัติศาสตร์
นางรัตนา พุ่มไสว
ครู ชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
นางสาวระวีวรรณ ขันธิโชติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
ศษ.บ. สังคมศึกษา
นางศรีพระจันทร์ พานสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
ค.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์
นางหรรษกานต์ ภาโนมัย
ครู ชำนาญการ
ค.บ. คณิตศาสตร์
นางสาวชื่นกมล ประสาตร์
ครู
ค.บ. คณิตศาสตร์
นางสาวนันทวรรณ ตั้งอารมย์
ครู
นายพิชัย สุผล
ครู ชำนาญการพิเศษ
ค.บ. บริหารการศึกษา
นางสาวปนัดดา ปานพุฒ
ครูผู้ช่วย
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ
นายจิตรวุฒิ ตั้งอยู่เย็น
ข้าราชการบำนาญ (ครูช่วยสอน)
ค.บ. พลศึกษา
นางลัดดา ขันธพงษ์
ข้าราชการบำนาญ (ครูช่วยสอน)
ค.บ. ภาษาไทย
นางนิภา รุ่งเรืองบูรณะกุล
ข้าราชการบำนาญ (ครูช่วยสอน)
ค.บ. การประถมศึกษา
นายประเชิญ ภาคสุวรรณ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางฐิติยาพร ผลส่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายสมชาย ขันธวรรณ
นักการภารโรง (ลูกจ้างชั่วคราว)
นางสาวจิรนันท์ ผิวงาม