บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายณัฐพงศ์ สุริยา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
นายทองกุล สมบัติ
ครู/ชำนาญการพิเศษ
ค.บ. ประถมศึกษา
นางจันทร์จุรี แสงคำ
ครู/ชำนาญการพิเศษ
ค.บ. ประถมศึกษา
นางสมยงค์ เชาวันกลาง
ครู/ชำนาญการพิเศษ
กศ.บ. ภาษาอังกฤษ
นางสาวพรพิชญา วงค์ษา
ครู/ชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
นางมุจิตรา ประมวล
ครู/ชำนาญการพิเศษ
ค.บ. คณิตศาสตร์
นายจตุรงค์ เพ็งแจ่ม
พนักงานราชการ
ค.บ. วิทยาศาสตร์
นายมงคล พุทธา
[email protected]
พนักงานราชการ
วทบ. เกษตรศึกษา-พืชสวน
นายจิตร ประมวล
นักการภารโรง
มัธยมศึกษาปีที่ 3