ชื่อ-นามสกุล

นายจิตร ประมวล

ตำแหน่ง

นักการภารโรง

การศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 3

แสดงลำดับที่

13