โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
21   1 ถ. เพชรเกษม ต. นาเตย อ. ท้ายเหมือง จ. พังงา  82120   [ พังงา ]
    Home เกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า บอร์ด ติดต่อ Admin
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : , ,  
 

ข้อมูลบุคลากร 
บุคลากรทั้งหมด 58 ท่าน
ข้อมูล
นายสันติพงษ์ นิลรักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2(หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์)
นางธันวา แซ่ลิ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
นางเรณู กู้เขียว
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
นางสาวกัญจนะ มิตรวงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
นายณรงค์ นาคง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
นางสาวทิพวรรณ แซ่ขอ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
นางสาวพวงทรัพย์ แซ่ลิ่ม
ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน
นายชนินทร์ ตันพิพัฒน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2(หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาตร์)
นายผจญ ทองภิญโญชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
นายสมจิต หมุนขำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
นางวรรณา หมุนขำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
นางสุตินันท์ หอมจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
นางสาวนันทิณา นาควิจิตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
นายนิพัฒน์ แซ่ขิ้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
นายเจริญ ทองนวลจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
นายสุชาติ ทองเกื้อ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
นางสาววรกร ช่างสาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
นางสาวเฉลิมวงศ์ กลับคง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
นางสาวมาลี จันทรศรี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
นายบุญยง บุญรอด
ตำแหน่ง : ครู คศ.2(หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา)
นายธรรมนูญ บุรพชนก
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
นางสาวจันทิมา แก้วบำรุง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
นางสาวดุษฎี ศรอินทร์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
นางสาวกัลนิกา เกลี้ยงเกลา
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
นางสาวพิมพ์เพทาย อิสโร
ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน
นางสุภาภรณ์ อุดม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2(หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ)
นางปัญจาภรณ์ ไพรคณะรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
นางกานดา รักษาศักดิ์สกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
นางจริยาพร บุญรักษา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
นางสาววาสนา สินธพ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
นางสาวบงกช เธียรพิทยามาศ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
นางสาวศุภมาส คงราษฎร
ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน
นายอุทิศ มิตรงาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2(หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา)
นายสรายุทธ สุมาลย์โรจน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
นางเอนก มิตรวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
นายสุริยา พลเยี่ยม
ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน
นายสงัด จิตสว่าง
ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน
นายนันทวิทย์ นิ่มจงจิตร์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
นางสาวศิริงาม แซ่จิ๋ว
ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน
นางอิงอร จันทร์เส้ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2(หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี)
นางสมบูรณ์ หมั่นธุระ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
นายพิชัย จ๋วนเจนกิจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
นายเรวัต แซ่ลิ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
นางสาวจารุณี ฤดูดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
นายจารุวัฒน์ จันทร์เส้ง
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
นายวงษ์ศักดิ์ ขันธวิชัย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน 3
นางรัตนา ชูจิต
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ
นางสาวนุชนาฎ เส็งเจริญสุข
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
นางสาวศิริรัตน์ พูลสวัสดิ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสมศรี จันทร์หอม
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
นางรีนา ชูสวัสดิ์
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
นายสุนทร แซ่จิ้ว
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
นายธานินทร์ ประเสริฐ
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
นางสาววันเพ็ญ หลักแหล่ง
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
นางสาวศรัญยา ทวีกิจ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวนันทนา โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
จิรภิญญา เกียรติภริพัฒน์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน