โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
21   1 ถ. เพชรเกษม ต. นาเตย อ. ท้ายเหมือง จ. พังงา  82120   [ พังงา ] 188.166.233.208
    หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้บริหาร บุคลากร ข่าวและกิจกรรม ศิษย์เก่า เว็บบอร์ด ติดต่อเรา ผู้ดูแลระบบ
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : แนวข้อสอบการปฏิบัติวิชาชีพครู ดร.ณรงค์, โรงเรียนบ้านกลาง, วัดบน"ประจงอนุสรณ์" 
 

ข้อมูลบุคลากร 
บุคลากรทั้งหมด 58 ท่าน

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
นายสันติพงษ์ นิลรักษ์
ครู คศ.2(หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์)
นางธันวา แซ่ลิ่ม
ครู คศ.2
นางเรณู กู้เขียว
ครู คศ.2
นางสาวกัญจนะ มิตรวงค์
ครู คศ.2
นายณรงค์ นาคง
ครู คศ.1
นางสาวทิพวรรณ แซ่ขอ
ครู คศ.1
นางสาวพวงทรัพย์ แซ่ลิ่ม
ครูจ้างสอน
นายชนินทร์ ตันพิพัฒน์
ครู คศ.2(หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาตร์)
นายผจญ ทองภิญโญชัย
ครู คศ.2
นายสมจิต หมุนขำ
ครู คศ.2
นางวรรณา หมุนขำ
ครู คศ.2
นางสุตินันท์ หอมจันทร์
ครู คศ.2
นางสาวนันทิณา นาควิจิตร
ครู คศ.1
นายนิพัฒน์ แซ่ขิ้ว
ครู คศ.2
นายเจริญ ทองนวลจันทร์
ครู คศ.2
นายสุชาติ ทองเกื้อ
ครู คศ.2
นางสาววรกร ช่างสาน
ครู คศ.1
นางสาวเฉลิมวงศ์ กลับคง
ครู คศ.1
นางสาวมาลี จันทรศรี
ครูผู้ช่วย
นายบุญยง บุญรอด
ครู คศ.2(หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา)
นายธรรมนูญ บุรพชนก
ครู คศ.2
นางสาวจันทิมา แก้วบำรุง
ครู คศ.1
นางสาวดุษฎี ศรอินทร์
ครูผู้ช่วย
นางสาวกัลนิกา เกลี้ยงเกลา
พนักงานราชการ
นางสาวพิมพ์เพทาย อิสโร
ครูจ้างสอน
นางสุภาภรณ์ อุดม
ครู คศ.2(หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ)
นางปัญจาภรณ์ ไพรคณะรัตน์
ครู คศ.2
นางกานดา รักษาศักดิ์สกุล
ครู คศ.2
นางจริยาพร บุญรักษา
ครู คศ.2
นางสาววาสนา สินธพ
ครู คศ.2
นางสาวบงกช เธียรพิทยามาศ
ครูผู้ช่วย
นางสาวศุภมาส คงราษฎร
ครูจ้างสอน
นายอุทิศ มิตรงาม
ครู คศ.2(หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา)
นายสรายุทธ สุมาลย์โรจน์
ครู คศ.2
นางเอนก มิตรวงศ์
ครู คศ.2
นายสุริยา พลเยี่ยม
ครูจ้างสอน
นายสงัด จิตสว่าง
ครูจ้างสอน
นายนันทวิทย์ นิ่มจงจิตร์
ครูผู้ช่วย
นางสาวศิริงาม แซ่จิ๋ว
ครูจ้างสอน
นางอิงอร จันทร์เส้ง
ครู คศ.2(หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี)
นางสมบูรณ์ หมั่นธุระ
ครู คศ.2
นายพิชัย จ๋วนเจนกิจ
ครู คศ.2
นายเรวัต แซ่ลิ่ม
ครู คศ.2
นางสาวจารุณี ฤดูดี
ครู คศ.2
นายจารุวัฒน์ จันทร์เส้ง
พนักงานราชการ
นายวงษ์ศักดิ์ ขันธวิชัย
เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน 3
นางรัตนา ชูจิต
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ
นางสาวนุชนาฎ เส็งเจริญสุข
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
นางสาวศิริรัตน์ พูลสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสมศรี จันทร์หอม
พนักงานบริการ
นางรีนา ชูสวัสดิ์
พนักงานบริการ
นายสุนทร แซ่จิ้ว
พนักงานขับรถยนต์
นายธานินทร์ ประเสริฐ
พนักงานบริการ
นางสาววันเพ็ญ หลักแหล่ง
พนักงานบริการ
นางสาวศรัญยา ทวีกิจ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวนันทนา โพธิ์ทอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
จิรภิญญา เกียรติภริพัฒน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน