ข้อมูลอาคาร

รูปภาพ
ชื่ออาคาร
ปีที่สร้าง
จำนวนห้อง
จำนวนชั้น
งบประมาณในการก่อสร้าง
สถานะ
สปช.602/26
2528
8
1
0
พร้อมใช้งาน
สปช.105/26
2529
8
2
0
พร้อมใช้งาน
สปช.602/26
2531
10
1
125,000
พร้อมใช้งาน
สปช.105/29
2532
10
2
0
พร้อมใช้งาน
สปช.601/26
2546
4
1
0
พร้อมใช้งาน
สปช.205-26(อเนกประสงค์)
2529
1
1
0
พร้อมใช้งาน
สปช.105/29(ใต้ถุนโล่ง บันไดข้างเดียว)
2551
4
1
2,186,000
พร้อมใช้งาน
อาคารฝึกงานแบบกรมสามัญ
2522
1
1
0
พร้อมใช้งาน
แบบ สปช.304/28(บ้านพักนักการภารโรง)
2533
2
1
0
พร้อมใช้งาน
ห้องสมุด(สร้างเอง)
2539
1
1
0
พร้อมใช้งาน
อาคารจริยะ(สร้างเอง)
2539
1
1
0
พร้อมใช้งาน