ชื่อ-นามสกุล

นายธีระนาถ กลิ่นชั้น

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร

การศึกษา

ปริญญาโท เอกบริหารการศึกษา

โทรศัพท์

044-987003

รูปถ่าย