ประวัติ

ประวัติโรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร

นโยบายของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ขยายโอกาสทางการศึกษา ให้แก่นักเรียนที่อยู่ห่างไกลโดยไม่เก็บเงินบำรุงการศึกษา และมีหนังสือให้ยืมเรียน นายวิศิษฎ์ หิรัณยโกวิท ผู้อำนวยการโรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" ได้เสนอขอเปิดโรงเรียนสาขาที่ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อปีการศึกษา 2536
และรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2536 เป็นต้นมา โรงเรียนสาขาบ้านหันได้ทำการเรียนการสอนตามแผนการสอนของโรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" และมอบหมายให้ นายวิรัตน์ บัวธรรม อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียน สีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" เป็นหัวหน้าสาขา อนึ่ง พระครูวิศาลกิจจารักษ์ เจ้าอาวาสวัดจันทราราม อนุเคราะห์สถานที่ คือ อาคารโรงเรียนปริยัติธรรมเป็นที่เรียน และสภาตำบลได้อนุมัติที่ดินสาธารณประโยชน์ โนนมะเกลือผู้ จำนวน 93 ไร่ เป็นที่ก่อสร้างอาคารเรียน จนได้รับประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนรัฐบาล ชื่อ "โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร" เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2538 ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (VISION)

โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นเป็น คนดี มีคุณธรรม นำความรู้ สืบสานวัฒนธรรมไทยและภูมิ ปัญญาท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้มีคุณภาพตาม มาตรฐานการศึกษา

คำขวัญ

ความรู้คู่คุณธรรมนำพัฒนา

พันธกิจ

พันธกิจ (MISSION)

๑. พัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามลักษณะอันพึงประสงค์

๒. พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี

๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน บุคลากรมีนิสัยรัก การอ่านและมีทักษะในการเขียน คิด วิเคราะห์อย่างมี วิจารณญาณ

๔ . ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาจัด กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้นักเรียน มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

๕ . ส่งเสริม สนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ สืบ สานวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นและหลักเศรษฐกิจ พอเพียง

๖ . ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา

เป้าหมาย

เป้าประสงค์(GOALS)

๑. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะการดำรงชีวิตในสังคม

๒. บุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพมีคุณธรรม จริยธรรม

๓. โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร มีความเข็มแข็งในการจัด การศึกษาโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

๔. นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน

อักษรย่อ

ส.ว.