ชื่อ-นามสกุล

นายวิเชียร โต๊ะเฮง

ตำแหน่ง

รักษาการครูใหญ่

การศึกษา

วุฒิทางการศึกษาภาคสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนระดิ่งหินประชาสรรค์
วุฒิการศึกษาทางศาสนาอิสลาม โรงเรียนนูรุ้ลอิสลาม สุเหร่าเขียว

โทรศัพท์

089-479-5776

รูปถ่าย