ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายวิเชียร โต๊ะเฮง
รักษาการครูใหญ่
วุฒิทางการศึกษาภาคสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนระดิ่งหินประชาสรรค์ วุฒิการศึกษาทางศาสนาอิสลาม โรงเรียนนูรุ้ลอิสลาม สุเหร่าเขียว