บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นาง นัยนา ระดิ่งหิน
ครูประจำชั้นฟัรดูอีนปีที่ 3
จบการศึกษาสามัญชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จบวุฒิการศึกษาทางด้านศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นาง รัศมี ระดิ่งหิน
-
ครูประจำชั้นฟัรดูอีนศึกษาปีที่ 4-5
จบการศึกษาสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จบวุฒิทางการศึกษาชั้นประถมศึกษาปี่ 6
นาย พรเทพ มะเล็งลอย
[email protected]
ครูประจำชั้นฟัรดูอีนศึกษาปีที่ 1
กำลังศึกษาสามัญชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จบวุฒิทางการศึกษาด้านศาสนาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นาย วิเชียร โต๊ะเฮง
-
ครูประจำชั้นฟัรดูกิฟายะห์ศึกษาปีที่ 8-9
จบการศึกษาวุฒิทางสามัญโรงเรียนระดิ่งหินฯปีที่ 6 จบวุฒิทางด้านศาสนา โรงเรียนูรุ้ลอิสลาม สุเหร่าเขียว
นางสาวศโรชา เลาะลาเมาะ
-
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จบการศึกษาฟัรดูอีน ชั้นปี6 กำลังศึกษา ปวส.โรงเรียนดุสิตพณิชยาการ
นางสาวสิริมา ระดิ่งหิน
-
ครูประจำชั้น ป.6-7
นางอารียา สุชาติ
-
ครูประจำชั้นฟัรดูอีนปีที่ 2
-